Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1.     A Szolgáltató adatai 

Török Balázs EV

Székhely: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. ép.: A lp.: 2

Levelezési címe: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. ép.: A lp.: 2

Cégjegyzékszáma: –

Adószáma: 68549471-1-43

 

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

e-mail: kodiakcsgo@gmail.com

 

 

1.     A szolgáltatás igénybevétele

 

2.1                  A szolgáltatás igénybe vevője

 

Jelen szerződés hatálya kiterjed minden olyan természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a Polgári Törvénykönyv, illetve – természetes személynek minősülő fogyasztó esetén – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával – a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Vevő). Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

 

2.2                  A szolgáltatás igénybevételének feltétele

 

A Vevő a szolgáltatás igénybevételével (a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) ráutaló magatartással tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben, továbbá a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglalt valamennyi feltételt.

 

2.3                  A szolgáltatás tárgya

 

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett shop.kodiakcsgo.com online áruházban (a továbbiakban: Webáruház) található valamennyi termék.

 

 

1.     A szerződéskötés lépései

 

3.1                  Az online megrendelési felületen történő szerződéskötés

 

3.1.1         A termék kosárba helyezése

 

A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságait, képét, valamint a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó árát az adott termék melletti ismertető tartalmazza. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A megvásárolni kívánt termék kosárba tételét követően, a kosár tartalma a Webáruház jobb felső sarkában található „A kosár megtekintése” menü legördítésével, illetve a hivatkozásra kattintással érhető el. A „Kosár” oldalon lehetőség van a megrendelt termékek darabszámának módosítására, a vételár ellenőrzésére, valamint a termék kosarából történő törlésére.

 

3.1.2         A megrendelés folytatása, az adatbeviteli hibák javítása és a megrendelés elküldése

 

A megrendelés leadása a „Kosár megtekintése” jobboldali legördülő menüben lévő Fizetés gombra történő kattintással, valamint a „Kosár” oldal alján a megrendelési űrlap kitöltésével folytatható a bejelentkezést követően, illetve azzal egyidejűleg. A Vevő kiválaszthatja a szállítási módot, ellenőrizheti a kosár tartalmát a megrendelés összegét és a szállítási-, illetve számlázási adatait. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, akkor a Vevőnek lehetősége van a módosításra, javításra. A megjegyzés rovatban további információk, észrevételek, kérések adhatók meg a megrendeléssel kapcsolatban. Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat (számlázási, szállítási adatok elírásai) a Vevő a megrendelés elküldését megelőzően javíthatja. A regisztrációs adatok javítása a belépést követően a Webáruház jobb felső sarkában található hivatkozásra kattintással lehetséges. A Vevő a „Rendelésem megerősítése” gombbal fejezheti be és adhatja le megrendelését, melyről a regisztrált e-mail címére 24 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail érkezik. Amennyiben ezt nem kapja meg, kérjük keresse fel ügyfélszolgálatunkat. A Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolás nem minősül szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak, az csupán a Vevő ajánlatának visszaigazolására szolgál.

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 09:00 -tól 17:00 óráig, legkésőbb 24 órán belül történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

 

3.1.3         A szerződésre vonatkozó adatok

 

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendeléseket a Szolgáltató a megrendeléstől számított 5. évig utólag hozzáférhető módon iktatott formában rögzíti. A szerződés nyelve magyar.

 

Telefonon és elektronikus levelezés útján történő megrendelés

 

Telefonon történő megrendelés esetén munkatársaink munkanapokon 8-16 óráig állnak rendelkezésre. E-mail útján történő megrendelés a megrendelni kívánt termékek listájának, valamint a Vevő nevének és címének feltüntetésével lehetséges.

 

e-mail: kodiakcsgo@gmail.com

 

 

1.     Vételár és fizetési feltételek

 

4.1                  A termék vételára

 

A Webáruházban a termék mellett feltüntetve található a termék adóval megnövelt teljes összegét tartalmazó ára, amely nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget. Az árak forintban értendőek, az árváltoztatás jogát a Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáig fenntartja.

 

4.2                  A termék vételárának teljesítése

 

A Vevő a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget banki átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül, vagy PayPal fizetés használatával előre, illetve választása esetén utólag, a termék átvételekor készpénzben és forintban köteles megfizetni. Banki előreutalás választása esetén a Vásárló a termék vételárát a Szolgáltató Raiffaisen banknál vezetett

12011148-01614818-00100008

 

számú számlaszámára köteles teljesíteni. PayPal fizetés választása esetén a termék vételárának kifizetése a megrendelés elküldésével egyidejűleg a PayPal fizetési szolgáltató felületén történik az ott meghatározottak szerint.

A Szolgáltató a Vevő által megfizetett összegről minden esetben számlát állít ki, amelyet a termékkel együtt küld meg Vevő részére és melynek másodpéldányát  a Szolgáltató a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

 

1.     A termék átvétele, szállítási feltételek és határidők

 

5.1                  A termék átvétele

 

A megrendelt termékek átvétele kizárólag magyarországi címre, postai úton történhet.

 

5.2                  A szállítás részletei

 

A termékek szállítását a Magyar Posta végzi. A cég felkeresi a vásárlót, és próbálja az (utánvételes, ha úgy lett rendelve) csomagot személyesen kézbesíteni. A kiszállítás hétfőtől péntekig 8.00-tól 18.00-ig történhet. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja Vevőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módjában a Szolgáltatónak ismételten elindítani! Ebben az esetben előzetes egyeztetés szükséges a Szolgáltató elérhetőségének valamelyikén.

 

Utánvétel történő megrendelés esetén, amennyiben a megrendelt csomag átvétele Vevőnek felróhatóan meghiúsul, Szolgáltató minden esetben érvényesíti Vevővel szemben a termék kiszállításából eredő kárát.

 

 

1.     Panaszkezelés, kellék-, és termékszavatosság, jótállás

 

6.1                  A panaszkezelés módja és helye

 

Vevő panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő. Valamennyi előterjesztett panaszra a Szolgáltató érdemi tájékoztatást ad a Vevőnek a panasz benyújtásától számított 30 napon belül.

 

Panaszkezelés:

e-mail: kodiakcsgo@gmail.com

 

6.2                  Igényérvényesítés hibás teljesítés esetén

 

A megrendelt termékekre a Szolgáltató a Ptk. 6:159. § szabályai szerint kellékszavatossággal, vagy – a Vevő választása szerint – a Ptk. 6:168. § szabályai szerint a Szolgáltató és a termék előállítója termékszavatossággal, illetve – a feltételek fennállása esetén – jótállással tartozik. Hibás teljesítés esetén a Vevő késedelem nélkül – fogyasztónak minősülő Vevő esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül – köteles tájékoztatni a Szolgáltató ügyfélszolgálatát.

 

6.3                  A kellékszavatosság

 

Kellékszavatossági igénye alapján hibás teljesítés esetén a Vevő választása szerint

 

a)           kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b)          az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy, a fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 

6.4                  A termékszavatosság

 

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő követelheti a termék előállítójától vagy – választása szerint – a termék forgalmazójától, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék előállítóját és a forgalmazót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli.

 

6.5                  A jótállásra vonatkozó tájékoztatás

 

Szolgáltató a Ptk. és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az általa forgalmazott termékek vonatkozásában jótállásra nem köteles.

 

 

1.     Az elállás joga

 

7.1                  Az elállási jog gyakorlásának módja, határideje

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a kézbesítés napját értjük. Az elállási határidő a kézhezvételtől számított 14 nap elteltével jár le. Elállás esetén a Vevő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (pl. postán, faxon, elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre:

 

Török Balázs

1118 Budapest, Maléter Pál utca 4. ép.: A lp.: 2

e-mail: kodiakcsgo@gmail.com

 

Az elállási nyilatkozat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti Elállási/Felmondási nyilatkozat (link: https://goo.gl/HcnVKN ) felhasználásával is megtehető. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

7.2                  A Vevő kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

 

Elállás esetén a Vevő a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Vevő nevének feltüntetésével köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaküldeni a Török Balázs 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4./A szám alatti címére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi a terméket. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

 

7.3                  A Szolgáltató kötelezettségei az elállási jog gyakorlása esetén

 

A kifizetett vételárat és teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Szolgáltató visszatéríti az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek megfizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A szállítási költség a teljes rendeléstől való elállás esetén kerül visszatérítésre.

 

7.4                  A Vevőt megillető elállási jog gyakorlásának akadályai

 

Az elállás joga nem gyakorolható a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen olyan áru értékesítése esetében:

 

·         amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

 

 

1.     Felelősség kizárása

 

8.1                  A Webáruház működéséből eredő károkért való felelősség kizárása

 

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a Webáruház használatából, esetleges üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért. Nem felel továbbá a Szolgáltató a termékismertető leírás téves értelmezéséből, valamint az adatbázisban szereplő esetleges hibákból, elírásokból eredő károkért.

 

8.2                  A Vevő nyilatkozataiból eredő károkért való felelősség kizárása

 

A Vevő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok és nyilatkozatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok vagy nyilatkozat bármelyike nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

 

 

1.     Egyéb rendelkezések

 

9.1                  Hírlevelek küldése szolgáltatásra történő feliratkozás alapján

 

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A hozzájárulás a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésen alapuló hozzájárulásnak minősül, melyet Vevő bármikor jogosult visszavonni, mely esetben Szolgáltató további hírlevelet, egyéb reklám levelet a Vevőnek nem küld, egyúttal a Vevő adatait törli a hírlevélre feliratkozott felhasználók nyilvántartásából.

 

9.2                  Adatvédelmi tájékoztató és a Szolgáltató által alkalmazott magatartási kódex

 

A Szolgáltató adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója a

https://kodiakcsgo.com/news_comments/newsID-1239/lang-hu/adatkezelesi_tajekoztatok )

hivatkozáson érhető el. A Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

 

9.3                  Szerzői jog

 

Az oldalon elhelyezett tartalom, az oldal külalakja, szerkezete – eltérő jelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi alkotása, így jogi védelem alatt áll. A honlap bármely szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző (Szolgáltató) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett.

 

9.4                  A békéltető testülethez fordulás lehetősége

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

9.5                  Joghatóság és illetékesség kikötése

 

Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek hatálya alá tartozó jogvitáikra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/b), illetve a Budapest Környéki Törvényszék (1146 Budapest, Thököly út 97-101.) illetékességét.

 

9.6                  Az általános szerződési feltételek hatálya, módosítása

 

A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Jelen általános szerződési feltételek 2019. január 1. napjától visszavonásig.

 

Felek a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013

kodiakcsgo@gmail.com